Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities:
Online Uitvaartzorg: Online Uitvaartzorg B.V. Apolloweg 325, 8239 DC Lelystad ,Telefoonnummer: 0320-219060 , E-mailadres: info@onlineuitvaartzorg.nl , KvK-nummer: 59494336 B.T.W.: nr: 59494336
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Online Uitvaartzorg opdracht geeft voor het leveren van zaken en/of diensten;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Online Uitvaartzorg en Opdrachtgever;
Toeleverancier: de partij die via Online Uitvaartzorg zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
Voorschotten: voorschotten die door Online Uitvaartzorg ten behoeve van de Opdrachtgever aan toeleveranciers of derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen:
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod en de overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding.
2.2. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Online Uitvaartzorg zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.

2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

Artikel 3 Aanbiedingen:
3.1. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte informatie volledig en juist is. De aanbiedingen van Online Uitvaartzorg zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
3.2. De Opdrachtgever dient Online Uitvaartzorg tijdig alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal.
3.3. De overeengekomen prijzen zijn brutoprijzen inclusief BTW. De diensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Indien mocht blijken dat de vrijstelling niet van toepassing is, zijn alle vermelde prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inclusief de eventuele verschuldigde omzetbelasting.
3.4. Indien Opdrachtgever niet beschikt over een verklaring van overlijden van de overledene zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort totdat Opdrachtgever beschikt over een verklaring van overlijden.

Artikel 4 Totstandkoming en ontbinding van de overeenkomst:
4.1. De Overeenkomst komt tot stand onder de voorwaarde dat Opdrachtgever op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst tenminste 18 jaar is.
4.2. Indien sprake is van het uitvoeren van een Overeenkomst met betrekking tot een persoon die is overleden stemt Opdrachtgever er mee in dat Online Uitvaartzorg direct aanvangt met het uitvoeren van de Overeenkomst. Dit kan eveneens gelden voor andere bepaalde in de overeenkomst genoemde producten en/of diensten. In de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk aangegeven voor welke producten en/of diensten dit geldt.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
5.1. De Opdrachtgever dient zich op verzoek van Online Uitvaartzorg te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
5.2. De Opdrachtgever dient bij het eerste contact met Online Uitvaartzorg te beschikken over een verklaring van overlijden.
5.3. Online Uitvaartzorg heeft het recht (delen van) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
5.4. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen Opdrachtgever en Online Uitvaartzorg.

Artikel 6 Aangifte en akte van overlijden
6.1. Indien Online Uitvaartzorg opdracht heeft gekregen tot het doen van aangifte van overlijden zal bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand door Online Uitvaartzorg aangifte worden gedaan op basis van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
6.2. Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden en de aangifte is in opdracht van Opdrachtgever door Online Uitvaartzorg gedaan, dient deze Online Uitvaarzorg daarvan onverwijld in te lichten.
6.3. Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Online Uitvaartzorg bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Online Uitvaartzorg worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Drukwerken
7.1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden voor zover Opdrachtgever Online Uitvaartzorg daarvoor opdracht heeft gegeven, dient Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan te leveren of goed te keuren.
7.2. Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Online Uitvaartzorg voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3. Online Uitvaartzorg is, indien sprake is van rectificatie van drukwerk en/of advertenties, slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan Online Uitvaartzorg toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Online Uitvaartzorg niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
7.4. Indien Online Uitvaartzorg daartoe opdracht heeft gekregen zal zij zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal Online Uitvaartzorg dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen.
7.5. Indien Online Uitvaart heeft voldaan aan het hiervoor in 7.4. bepaalde, zijn de gevolgen van de te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 Verzekeringen
8.1. De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Online Uitvaartzorg. Online Uitvaartzorg draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. Zij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
8.2. Online Uitvaartzorg staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).
8.3. Eventuele betalingen door verzekeringsmaatschappij(en) ontslaan opdrachtgever niet van aansprakelijkheid voor betaling aan Online Uitvaartzorg van de (vooraf) overeengekomen prijs m.b.t. de gesloten overeenkomst.

Artikel 9 Betaling
9.1. Indien Online Uitvaartzorg in het kader van de Overeenkomst aan toeleveranciers en/of derden voorschotten dient te betalen, zal de Opdrachtgever deze op eerste verzoek aan Online Uitvaartzorg voldoen.
9.2. De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Online Uitvaartzorg betalen direct bij het sluiten van de overeenkomst. Indien er bij het sluiten van de overeenkomst geen (elektronische) betaling plaatsvindt, komt er geen overeenkomst tot stand. Ook indien de (elektronische) betaling, om welke reden dan ook, niet tot stand komt of wordt gestorneerd, zal er geen overeenkomst tot stand komen.
9.3 Indien Online Uitvaartzorg als gevolg van een gegeven opdracht reeds werkzaamheden heeft verricht en/of kosten heeft gemaakt en uiteindelijk als gevolg van stornering/non-betaling enz. de overeenkomst niet tot stand komt is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Online Uitvaartzorg geleden schade, zoals een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en betaling van overige gemaakte kosten.
9.3. Bij contante betaling wordt door Online Uitvaartzorg een bewijs van betaling verstrekt.
9.4. Waar op de website wordt gesproken over een kostenindicatie, is sprake van een benadering van kosten die gepaard gaan met de gewenste producten en/of diensten. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan deze kostenindicatie.
9.5 Online Uitvaartzorg is gerechtigd om kosten en werkzaamheden welke vooraf in de uitvaartnota behorende bij de overeenkomst niet of te laag zijn gefactureerd achteraf bij nacalculatie alsnog in rekening te brengen.

Artikel 10 Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1. Online Uitvaartzorg zal bij zijn werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen.
10.2. Online Uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn, indien Online Uitvaartzorg daartoe opdracht heeft ontvangen van Opdrachtgever.
10.3. Online Uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in 3.2. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
10.4. Indien Online Uitvaartzorg wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor hij niet aansprakelijk is, zal de Opdrachtgever Online Uitvaartzorg vrijwaren en schadeloos stellen.
10.5. Online Uitvaartzorg kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van de schuld van Online Uitvaartzorg. Indien Online Uitvaartzorg aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Online Uitvaartzorg verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
10.6. Indien Opdrachtgever ervoor kiest producten en/of diensten buiten Online Uitvaartzorg om te regelen zonder tussenkomst van Online Uitvaartzorg is Online Uitvaartzorg niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor deze producten en/of diensten.
10.7 Online Uitvaartzorg is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Gevolgschade dient in dit kader breed te worden uitgelegd. Onder gevolgschade valt o.m. ondernemingsschade, inkomensschade, vertragingsschade enz. 

Artikel 11 Nakoming wet- en regelgeving:
11.1 Indien Opdrachtgever producten en/of diensten met betrekking tot uitvaartverzorging zelf regelt zonder tussenkomst van Online Uitvaartzorg, dient hij er voor te zorgen dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Artikel 12 Klachten:
12.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Online Uitvaartzorg ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
12.2. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Online Uitvaartzorg worden ingediend.
12.3. Online Uitvaartzorg zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht en forumkeuze
13.1. Op elk geschil tussen de Opdrachtgever en Online Uitvaartzorg betreffende de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen is de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.